Lakshmipuram, 1997

Lakshmipuram Yoga Shala, 1997, photo by Stephan Crasneanscki

Lakshmipuram Yoga Shala, 1997, photo by Stephan Crasneanscki

0